Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Policach

Program "Lepszy start..." Klasy I-VIII

Znalezione obrazy dla zapytania fundusze europejskie pomorze zachodnie wojewódzki urzad pracy w szczecinie, unia europejska -logotom
" LEPSZY START..."

 

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze uczniów kl. I-III 

 „Klub Alberta”

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szczególnie uzdolnionych z przyrody i pragnących poszerzać swoje zainteresowania w tym zakresie .Odbywają się co tydzień w kilkuosobowej grupie. Obok wyposażenia uczniów w większy zasób wiadomości i umiejętności, mają one za zadanie aktywizację najzdolniejszych uczniów. Dobór zabaw, gier, zadań i ćwiczeń oraz nowoczesnych środków  dydaktycznych wykorzystywanych w trakcie zajęć umożliwi uczniom:

 • poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez eksperymentowanie, obserwowanie i odkrywanie
 • rozwijanie zdolności logicznego myślenia,
 • szybkie przyswajanie wiedzy,
 • nabywanie umiejętności rozwiązywania problemów.

Uczniowie poznają słownictwo związane z naukami przyrodniczymi, będą nabywać i doskonalić umiejętności społeczne, w tym umiejętność pracy w grupie, podejmowanie samodzielnych decyzji, branie za nie odpowiedzialności, będą  zwracać uwagę  na otaczający świat, dostrzegą jego  piękno  i konieczność ochrony jego zasobów. Udział w zajęciach pobudzi aktywność dzieci i zachęci je do  twórczego myślenia, wdroży do pracy w grupie.

 

Zajęcia z języka niemieckiego

Zajęcia odbywają się co tydzień w kilkuosobowych grupach. Uczniowie w trakcie zajęć będą uczyć się podstaw języka niemieckiego, tak aby  posługiwać się językiem w typowych sytuacjach życia codziennego. W związku z tym uczniowie poznają słownictwo dotyczące najbliższych im obszarów życia oraz niezbędne struktury gramatyczne, poszerzą informacje na temat Niemiec-ich kultury. Będą współpracować w grupie, uczyć się komunikowania się, szacunku dla innych kultur.  Materiał zarówno leksykalny, jak i gramatyczny uczniowie będą przyswajać dzięki aktywizującym metodom i formom pracy.

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie z kl. I-III

„Łamigłówki  mądrej główki”

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szczególnie uzdolnionych z matematyki i pragnących rozwijać swoje zainteresowania w tym zakresie. Oprócz wyposażenia uczniów w większy zasób wiadomości i umiejętności, wykraczający  poza podstawę programową, mają one za zadanie aktywizację najzdolniejszych uczniów. Uczniowie będą wzbogacać słownictwo charakterystyczne dla języka matematycznego, rozwijać logiczne myślenie, uczyć się matematycznej dociekliwości, precyzji, dostrzegania zasad i analogii, wykorzystywać wiedzę  matematyczną w życiu codziennym. Na zajęciach uczniowie będą mierzyć się z problemami matematycznymi  wymagającymi szukania wielu rozwiązań, pobudzającymi wyobraźnię i myślenie twórcze, wdrażającymi do planowania zadań i przyjmowania strategii ich realizacji, rozwijającymi zainteresowania otaczającym światem i motywującymi do zdobywania wiedzy, doskonalącymi umiejętność współdziałania w zespole (przestrzeganie reguł współodpowiedzialności i wzajemnej pomocy).

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie z kl. III-V 

„Cogito”

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie i pragnących poszerzać wiadomości i umiejętności wykraczające poza podstawę programową języka polskiego i rozwijać swoje zainteresowania w takich obszarach jak: odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji, analiza i interpretacja tekstów kultury, tworzenie wypowiedzi. W związku z tym uczniowie będą na zajęciach ćwiczyć:

 • umiejętność   krytycznego odbioru tekstów literackich, a także innych tekstów kultury,
 • umiejętność posługiwania się określonymi formami wypowiedzi, utrwalać i rozszerzać wiadomości i umiejętności z zakresu nauki o języku (fleksja, fonetyka, składnia, ortografia),
 • podejmować własne próby  literackie(twórcze pisanie),
 • poszerzać wiedzę o kulturze ( film, teatr, literatura, muzyka, malarstwo),
 • doskonalić umiejętność korzystania ze słowników, katalogów bibliotecznych.

Udział w zajęciach ma kształtować u uczniów postawę szacunku do dziedzictwa kultury, wdrażać do samodzielnego i twórczego rozwijania własnych zdolności i zainteresowań, kształtować umiejętność pracy w grupie; rozwijać odpowiedzialność za  podjęte działania. 

 

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji z kl. III-VI

Zajęcia odbywają się co tydzień w kilkuosobowych grupach. Uczniowie na zajęciach będą ćwiczyć umiejętność czytania i pisania przez:

 •  ćwiczenie koncentracji uwagi,
 •  rozwijanie spostrzegawczości,
 •  usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej i sprawności manualnej,
 •  rozwijanie percepcji słuchowej,
 •  kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli,
 •  kształtowanie orientacji przestrzennej.

Zajęcia ułatwią dzieciom opanowanie wiadomości oraz wykształcenie tych umiejętności i   sprawności, które są przewidziane w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
zapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeń emocjonalnych będących konsekwencją niewłaściwego funkcjonowania zaburzonych funkcji, wyrobienie u dzieci tych cech osobowości, które warunkują dalsze samodzielne funkcjonowanie w systemie szkolnym, rozbudzenie zainteresowań i wyrobienie właściwej motywacji do nauki.

 

Zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych z kl. IV-VI

Zajęcia mają za zadanie wyrównywanie braków  w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z podstawy programowej z matematyki. Uczniowie będą uczyć się na nich:

 • prawidłowego posługiwania się  terminologią matematyczną,
 • ćwiczyć sprawność w obszarach takich jak: prosty rachunek pamięciowy, szacowanie wyników,
 • stosowania algorytmów działań sposobem pisemnym,
 • rozwiązywania prostych zadań wymagających użycia liczb lub wykorzystania  właściwości figur geometrycznych,
 • odczytywania informacji z prostych wykresów i diagramów różnego typu.
 • formułowania w języku matematyki prostych problemów spotykanych w środowisku  uczniów.

Uczniowie będą wdrażani do prawidłowej organizacji pracy, w tym  sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiania błędów, będą ćwiczyć  logiczne myślenie  i wykorzystywanie wiadomości i umiejętności matematycznych w sytuacjach praktycznych.. Zajęcia mają na celu dowartościowanie dzieci oraz podniesienie ich samooceny, przygotowanie do dalszego etapu kształcenia i odgrywania określonych ról społecznych, kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz zwiększenie szansy na dobry wynik egzaminu. 

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania z kl. IV-V

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze są to takie zajęcia, na których uczniowie będą wyrównywać braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej języka polskiego,  w takich obszarach jak:

 • odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji;
 • analiza i interpretacja tekstów kultury,
 • tworzenie wypowiedzi, a w szczególności :

-czytanie tekstów literackich i popularnonaukowych,

-posługiwanie się podstawowymi pojęciami z historii i teorii literatury,

-wypowiadanie się w mowie i piśmie z uwzględnieniem zasad poprawności językowej.

Oprócz tego priorytetem na zajęciach wyrównawczych będzie motywacja do nauki, zwiększenie szansy na dobry wynik egzaminu po szkole podstawowej. Zajęcia mają również  na celu dowartościowanie dzieci oraz podniesienie ich samooceny, przygotowanie do dalszego etapu kształcenia i odgrywania określonych ról społecznych.

 

Specjalistyczne zajęcia logopedyczne dla uczniów kl. I-IV

Na zajęciach specjalistycznych pod opieką logopedy szkolnego uczniowie będą pracować nad usprawnianiem podstawowych funkcji aparatu mowy, takich jak: oddech, fonacja, artykulacja, a w szczególności nad wykształceniem umiejętności poprawnej artykulacji wszystkich głosek - szczególnie głosek szeregu szumiącego, syczącego i ciszącego oraz podnoszeniem kompetencji językowych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, w tym czytania i pisania.

 

Zajęcia z języka angielskiego

Na zajęciach z języka angielskiego będą utrwalane wcześniej zdobyte wiadomości i umiejętności z podstawy programowej języka angielskiego oraz wyrównywane braki w wiadomościach i umiejętnościach w takich obszarach jak:

 • znajomość  struktur gramatyczno-leksykalnych,
 • słownictwo,
 • posługiwanie się językiem angielskim w typowych sytuacjach .

Uczniowie poznają różnorodne techniki uczenia się języka angielskiego. Zajęcia zwiększą motywację uczniów do nauki języka.


 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

                                                                        

 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych

Prowadzący

Nazwa

Grupa

Dzień

Godzina

Sala

Beata Petrykowska

Koło przyrodniczo-naukowe” Klub Alberta”--zajęcia rozwijające zainteresowania  uczniów szczególnie uzdolnionych przyrodniczo              

 

kl. 3a

11,12.09; 18,19.09; 25,26.09; 2,3.10; 9,10.10; 16,17.10;23,24.10;30,31.10; 6,7.11; 13,14.11; 20,21.11; 27,28.11; 4,5.12, 8,9.01; 15,16.01; 22,23.01; 29,30.01; 5,6.02; 26,27.02; 4,5.03; 11,12.03; 18,19.03; 25,26.03; 1,2.04; 8.04; 15,16.04; 22,23.04; 29,30.04; 6,7.05; 13.05.

środa 11;45 - 12;45, czwartek 9;40 - 10:40

Nr sali może się zmienić ze względu na charakter zajęć-s 32,41,47,43,28   

Grażyna Szwagierczak

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych polonistycznie-Cogito

gr. II

12.09, 19.09, 26.09, 3.10, 10.10, 17.10, 24.10, 31.10, 7.11, 14.11, 21.11, 28.11, 5.12-czwartek

2.01, 9.01, 16.01, 23.01, 30.01, 6.02, 27.02, 5.03, 12.03, 19.03, 26.03, 2.04, 16.04, 30.04, 7.05, 14.05-czwartek

 

13:45-14:30

sala 28,31

Joanna Wojan

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych polonistycznie-Cogito

 

 

kl. V gr III

12.09. 2019, 19.09.2019 26.09.2019, 3.10.2019 10.10.2019, 17.10.2019 24.10.2019, 31.10.2019 7.11.2019, 14.11.2019 21.11.2019, 28.11.2019 5.12.2019

2.01.2020, 9.01.2020 16.01.2020, 23.01.2020 30.01.2020, 6.02.2020 27.02.2020, 5.03.2020 12.03.2020, 19.03.2020 26.03.2020, 2.04.2020 16.04.2020, 30.04.2020 7.05.2020, 14.05.2020-czwartek

13.45- 14.30

sala 45

Krystyna Nowak

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie

„Łamigłówki mądrej główki”.

kl. III

13.09., 20.09.,27.09.,4.10.,

11.10., 18.10., 25.10.,

8.11., 15.11., 22.11., 29.11.,

6.12., 13.12.,

10.01., 17.01., 24.01., 31.01.

7.02., 28.02.,

6.03., 13.03., 20.03., 27.03.,

3.04., 17.04., 24.04.,

8.05., 15.05., 22.05.

12.45-14.15

          sala 31

 

 Zajęcia z języka angielskiego  

Prowadzący

Nazwa

Grupa

Dzień

Godzina

Sala

Maciej Kaliński

Zajęcia z języka angielskiego

gr. III. kl.6

 

13.09, 20.09, 27.09, 4.10, 11.10, 18.10, 25.10, 8.11, 15.11, 22.11, 29.11, 6.12, 13.12, 3.01, 10.01, 17.01, 24.01, 31.01, 07.02, 28.02, 6.03, 13.03, 20.03, 27.03, 3.04, 17.04, 24.04, 8.05, 15.05-piątek

12:45-13:30

sala 49

Maciej Kaliński

Zajęcia z języka angielskiego

gr. IV.    kl. 5

13.09, 20.09, 27.09, 4.10, 11.10, 18.10, 25.10, 8.11, 15.11, 22.11, 29.11, 6.12, 13.12, 3.01, 10.01, 17.01, 24.01, 31.01, 07.02, 28.02, 6.03, 13.03, 20.03, 27.03, 3.04, 17.04, 24.04, 8.05, 15.05-piątek

13:45-14:30

sala 49

Maciej Kaliński

Zajęcia z języka angielskiego

gr. V.    kl. 4

13.09, 20.09, 27.09, 4.10, 11.10, 18.10, 25.10, 8.11, 15.11, 22.11, 29.11, 6.12, 13.12, 3.01, 10.01, 17.01, 24.01, 31.01, 07.02, 28.02, 6.03, 13.03, 20.03, 27.03, 3.04, 17.04, 24.04, 8.05, 15.05-piątek

08:00-08:45

sala 49

 

 Zajęcia z języka niemieckiego

Prowadzący

Nazwa

Grupa

Dzień

Godzina

Sala

Joanna Rudalska

Zajęcia z języka niemieckiego

klasy VI

4,11,18,25.09.2019     

2,9,16,23,30.10.2019     

 6,13,20,27.11.2019    

8,15,22,29.01.2020      

 5,26.02.2020        

4,11,18,25.03.2020       

7,14,28.04.2020    

 5,12,19.05.2020

 

14.30-16.00

sala 49

 

Zajęcia dla dzieci  ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

Prowadzący

Nazwa

Grupa

Dzień

Godzina

Sala

Joanna Dobrowolska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla osób z trudnościami w czytaniu i pisaniu

klasy IV gr. V

12.09, 19.09, 26.09, 3.10, 10.10, 17.10, 24.10, 31.10, 7.11, 14.11, 21.11, 28.11, 5.12-czwartek

2.01, 9.01, 16.01, 23.01, 30.01, 6.02, 27.02, 5.03, 12.03, 19.03, 26.03, 2.04, 16.04, 30.04, 7.05, 14.05-czwartek

13:45-14:30  

sala 46

Joanna Wojan

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z trudnościami czytania i pisania

gr. IV

kl.V a

5.09. , 11.09., 25.09., 2.10., 9.10., 16.10.,23.10., 30.10., 6.11., 13.11., 20.11., 27., 4.12., 11.12., 

8.01., 15.01., 22.01., 29.01., 5.02., 26.02., 4.03., 11.03., 18.03., 25.03., 1.04., 8.04., 29.04., 6.05., 13.05., 20.05

13.40- 14.30(pierwsze zajęcia)

12.45-13.30

świetlica II piętro

Elżbieta Ignaczak

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

gr. V

09.09.,16.09.,23.09.,30.09., 07.10.,21.10.,28.10.,04.11., 18.11.,25.11.,02.12.,09.12. i 16.12.2019; 13.01.,20.01.,27.01.,03.02., 24.02., 02.03.,09.03.,16.03.,  23.03.,30.03.,06.04.,20.04., 27.04.,04.05.,11.05. i 18.05.2020-poniedziałek

12.45-13.30

gabinet pedagoga

Elżbieta Ignaczak

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

gr. IV

12.09.,19.09.,26.09.,03.10., 10.10.,17.10.,24.10.,07.11., 14.11.,21.11.,28.11.,05.12. i 12.12.2019; 02.01.,09.01.,16.01.,23.01., 30.01.,06.02.,27.02.,05.03., 12.03.,19.03.,26.03.,02.04., 16.04.,23.04.,07.05. i 14.05.2020 -czwartek

12.45-13.30

gabinet pedagoga

Iwona Kurpiel

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce -z.kor.kom.

grupa I kl.5

4,11,18,25.09.

2,9,16,23,30.10

6,13,20,27.11;

4,11.12.2019r/

8,15,22,28.01.

5,26.02,

3,10,17,24.03

1,8,15,22,29.04.,

6.05.2020r.

Środa 13.45-14.30

świetlica II piętro

Iwona Kurpiel

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce –             z. kor.kom.

gr. II    kl.5

9-2h,16,23.09.

7,14,21,26.10.

4,18,25.11,

2,9,16.12.;2019r.

13,20,27.01.

3,24.02.

2,9,16,23,30.03.

6,20,27.04.

4,11,18.05.2020r.

Poniedziałek 13:45-14:30

świetlica II piętro

Iwona Kurpiel

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce -z.kor.kom.

gr. III

Kl. 5  

5,12,19,26.09.

3,10,17,24,31.10.

7,14,21,28.11.

2,9.12.12.2019r.

2,9,16,23,30.01.

6,27.02.

5,12,19,26.03.

2,9,16,23,30.04.

 

Czwartek 12.45-13.30

świetlica II piętro

 


Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu

umiejętności matematycznych

Prowadzący

Nazwa

Grupa

Dzień

Godzina

Sala

Marek Zganiacz

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

gr. V

wrzesień:  12, 19, 26, październik: 3, 10, 17, 24, 31, listopad: 7, 14, 21, 28, grudzień: 5, 12, styczeń: 2, 9, 16, 23, 30, luty: 6, 27, marzec: 5, 12, 19, 26, kwiecień: 2, 16, 30, maj: 7,14

08:00 - 8:45

sala 42

Marek Zganiacz

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

gr.VI

wrzesień: 6,13, 16, 23, październik: 30,7, 21, 28, listopad: 4, 18, 25  grudzień: 2, 9, 16 styczeń: 13, 20, 27, luty: 3, 24, marzec: 2, 9, 16, 23, 30, kwiecień: 6, 20, 27, maj: 4, 11, 18

14:40 - 15:25 (dwa piątki)                                      15:35 - 16:20 (poniedziałki)

sala 42

Marek Zganiacz

Zajęcia dydaktyczne z matematyki

gr. VII

wrzesień: 10, 17, 24, październik: 1, 8, 15, 22, 29, listopad: 5, 12, 19, 26, grudzień: 3 styczeń: 7, 14, 21, 28, luty: 4, 25, marzec: 3, 10, 17, 24, 31, kwiecień: 7, 14, 28,maj:5,12

15:35 - 16:20

sala 42

 


Specjalistyczne zajęcia logopedyczne 

Prowadzący

Nazwa

Grupa

Dzień

Godzina

Sala

K. Nykiel

Zajęcia logopedyczne

      gr. VI     

11.09., 11.09., 18.09., 18.09., 25.09., 2.10, 9.10, 16.10., 23.10., 30.10, 6.11., 13.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12., 18.12.,     8.01., 15.01., 22.01., 29.01., 5.02., 26.02., 4.03., 11.03., 18.03., 25.03., 1.04., 8.04., 15.04., 22.04., 29.04., 6.05. 13.05.

      13:45-14:30

świetlica II piętro

K. Nykiel

Zajęcia logopedyczne

gr. VII     

9.09., 16.09., 16.09., 23.09., 23.09., 30.09., 30.09., 7.10., 7.10., 14.10., 21.10., 28.10., 4.11., 18.11., 25.11., 2.12., 9.12., 16.12.,

13.01., 20.01., 27.01., 3.02., 24.02., 2.03., 9.03., 16.03., 23.03., 30.03., 6.04., 20.04., 27.04., 4.05., 11.05., 18.05., 25.05.

13:45-14:30

świetlica II piętro

K. Nykiel

Zajęcia logopedyczne

gr. VIII   

12.09., 19.09., 26.09., 26.09., 3.10., 3.10., 10.10., 10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 14.11., 21.11., 28.11., 5.12., 12.12., 19.12.,

2.01., 9.01., 16.01., 23.01., 30.01., 6.02., 27.02., 5.03., 12.03., 19.03., 26.03., 2.04., 16.04., 23.04., 30.04., 7.05., 14.05.

13:45-14:30

świetlica II piętro

K .Nykiel

Zajęcia logopedyczne

gr. IX    

13.09., 20.09., 20.09., 27.09., 27.09., 4.10., 4.10., 11.10., 11.10., 18.10., 25.10., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12.,

3.01., 10.01., 17.01., 24.01., 31.01., 7.02., 28.02., 6.03., 13.03., 20.03., 27.03., 3.04., 17.04., 24.04., 8.05., 15.05., 22.05.

11:45-12:30

świetlica II piętro

K. Nykiel

Zajęcia logopedyczne

gr. I

9.09., 16.09., 23.09., 30.09., 7.10.

11:45-12:30

świetlica II piętro

K. Nykiel

Zajęcia logopedyczne

gr. II

5.09., 12.09., 19.09., 26.09., 3,10

8:00-8:45

świetlica II piętro

K. Nykiel

Zajęcia logopedyczne

gr. III

10.09., 17.09., 24.09., 1.10., 8.10

13:45-14:30

świetlica II piętro

 

 

                                                                        

 

Zajęcia z języka niemieckiego w kl.4

Zajęcia z języka niemieckiego w kl.4

Klub Alberta - odkrywcy tajemnic przyrody

Klub Alberta - odkrywcy tajemnic przyrody

Łamigłówki mądrej główki

Łamigłówki mądrej główki

Zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia z języka polskiego

Zajęcia z języka polskiego

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia matematyczne

Zajęcia matematyczne

Zajęcia z języka niemieckiego

Zajęcia z języka niemieckiego

Programy i projekty